Giáo án toán lớp 1 chương 2 bài 1

Giáo án toán lớp 1 chương 2 bài 1

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh :
+ Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
+ Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3
+ Biết làm tính cộng trong phạm vi 3
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
– Học sinh có bộ thực hành
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập
2. Kiểm tra bài cũ:
– Giáo viên nhận xét chung về bài kiểm tra
– Nêu những tồn tại lớn mà đa số các em đều phạm phải
– Tuyên dương những em làm đúng, viết đẹp sạch sẽ
– Ktcb bài mới

 Xem online Giáo án toán lớp 1 chương 2 bài 1
 Tải giáo án về
 

nguồn: st