Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị

Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị

Sau thời gian được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị. Đồng chí đảng viên được phân công sẽ làm một bản nhận xét đảng viên dự bị. Bản nhận xét đảng viên dự bị được gởi lên Chi ủy để làm cơ sở xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị này.

 Xem online bản nhận xét đảng viên dự bị
 Tải mẫu về máy
 

nguồn: giaoan.link