Thủ thuật find and replace trên nhiều sheet excel

Thủ thuật find and replace trên nhiều sheet excel

Trên một workbook excel bao gồm nhiều sheet. Bạn cần thay đổi một nội dung có trên nhiều sheet thì làm như thế nào? Find and replace workbook sau đây giúp bạn thực hiện điều đó.

Bước 1: Ctrl + H mở hộp thoại find and replace.

Bước 2: Chọn tab Replace, trong trường Find what điền nội dung cần thay đổi. Trường Replace with, bạn điền nội dung mới.

Bước 3: click mục Options>>, mục Within bạn chọn workbook để thay thế toàn bộ workbook gồm nhiều sheet.

Bước 4: Cuối cùng chọn Replace All… Ok vậy là xong.

Video thực hiện

nguồn: giaoan.link