Thông tư 09/2015-TT BGDĐT

Thông tư 09/2015-TT BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/qđ-bgdđt ngày 07 tháng 4 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 44/2010/tt-bgdđt ngày 30 tháng 12 năm 2010 và thông tư số 05/2011/tt-bgdđt ngày 10 tháng 02 năm 2011 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

 Xem online Thông tư 09/2015-TT BGDĐT
 Tải về
 

nguồn: st