Quy định nghỉ thai sản trùng nghỉ hè của giáo viên

Quy định nghỉ thai sản trùng nghỉ hè của giáo viên

Đối với giáo viên, việc nghỉ thai sản (6 tháng) trong đó trùng với thời gian nghỉ hè. Thời gian nghỉ của giáo viên được quy định như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định

“Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau.
a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);
b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.”

Theo quy định trên thì 2 tháng nghỉ hè của giáo viên được tính là thời gian nghỉ hằng năm. Thời gian này, giáo viên không phải đi làm nhưng vẫn được hưởng nguyên lương. Do đó, giáo viên nghỉ thai sản trùng với 2 tháng nghỉ hè có thể đề nghị hiệu trưởng bố trí cho nghỉ phép trước khi nghỉ thai sản hoặc lùi thời gian nghỉ phép sau khi nghỉ thai sản.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT ngày 20/10/2011 của Bộ Tài Chính. Trường hợp giáo viên có đơn xin nghỉ phép trước hoặc sau khi nghỉ thai sản, nhưng do yêu cầu công tác mà nhà trường không bố trí được thời gian cho nghỉ phép hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm thì căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của giáo viên. Hiệu trưởng sẽ quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho giáo viên nghỉ thai sản.

Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành. Thời gian chi trả được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm.

Như vậy, trong trường hợp này có hai phương án giải quyết như sau:
Phương án 1: đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho nghỉ phép trước khi nghỉ chế độ thai sản hoặc lùi thời gian nghỉ sau khi nghỉ thai sản.
Phương án 2: nếu nhà trường không sắp xếp cho bạn nghỉ phép thì sẽ quyết định hỗ trợ tiền bồi thường cho giáo viên.

Nguồn: Tổng hợp