Biên bản họp tổ đảng đánh giá đảng viên cuối năm

Biên bản họp tổ đảng đánh giá đảng viên cuối năm

Mỗi năm, đảng viên trong chi bộ tổ đảng điều phải làm bản tự đánh giá đảng viên. Trong cuộc họp, chi bộ hoặc tổ đảng sẽ nhận xét, đánh giá và xếp loại từng đồng chí đảng viên. Sau đây là mẫu biên bản họp tổ đảng đánh giá đảng viên cuối năm. Giaoan.link mời các bạn tham khảo.

Xem online mẫu biên bản họp tổ đảng
Tải mẫu biên bản
 

Nội dung từ khóa: biểu mẫu đảng, đánh giá đảng viên cuối năm, biên bản họp tổ đảng.