Nghị định 06/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĂN TRƯA ĐỐI VỚI TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với:
1. Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh

 

Xem online nội dung Nghị định số 06/2018/NĐ-CP
Tải về
 

Từ khóa nội dung: nghi dinh so 06/2018/đ-cp, mẫu giáo, mầm non, giáo viên mầm non, quyền lợi giáo viên mầm non.