Đơn xin cấp lại thẻ đoàn và sổ đoàn

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐOÀN VÀ SỔ ĐOÀN

Vì một lí do gì đó, bạn đã vô tình làm thất lạc mất sổ đoàn, thẻ đoàn. Bạn có thể làm đơn xin cấp lại thẻ đoàn, sổ đoàn gửi lên đoàn cấp trên để được cấp lại thẻ và sổ đoàn. Sau đây là mẫu đơn, bạn thay đổi tên đoàn cấp trên và lý do thất lạc nhé.

Xem mẫu đơn online
Tải mẫu đơn