Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

Vì lí do gì đó, bạn làm thất lạc mất bằng tốt nghiệp thcs của mình. Giờ bạn cập nhật lại hồ sơ cần đến nó. Vậy bạn phải làm đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp thcs. Xác nhận của công an phường (xã) nơi bạn thường trú và gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo nơi bạn tốt nghiệp nhé. Sau đây là mẫu đơn, bạn có thể tải file word phía dưới.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc             

 ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 Kính gửi: 

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …………….;

– Công an xã ……………………;

– Hiệu trưởng trường TH&THCS ……………….

Tôi tên: ………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………….………………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

Số CMND: ………………………………………………………………………….

Học sinh trường ……………………………………………………………………;

Đã tốt nghiệp: THCS,  Khóa …………………………………………………………

Xếp loại tốt nghiệp: ………… Tại Hội đồng xét tốt nghiệp ………………………..

Vì lý do: ………………………………………………………………………………

Kính đề nghị UBND xã ……………., Hiệu trưởng trường TH&THCS ……….. xác nhận và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………………… xem xét để cấp cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

                                                     ……………………., ngày …… tháng …… năm …………
                                                                                  Người làm đơn ký

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Trường TH&THCS Phong Đông căn cứ vào hồ sơ lưu xác nhận:

Học sinh:………………………………; Ngày sinh:…….…/…….…./……………

Nơi sinh ……………………………………………………………………………..

Đã dự khoá xét TN ngày…. tháng…..năm ……..; Đỗ tốt nghiệp THCS, loại …………

Kính chuyển Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận  xem xét giải quyết theo đơn.

Phong Đông, ngày…..tháng ..…năm 201…

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Xã (phường, thị trấn)  …………………………………..……………………………..

Xác nhận:……………………….……………………………………………………….

………………………………….………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

 

 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….