Tutorial 1 button 2 mode – press releases and holding

Tutorial 1 button 2 mode – press releases and holding

(nhấn nhã và nhấn giữ)

Trong project này ta sử dung một button thực hiện 2 chế độ (1 button 2 mode).

Kết nối với vi điều khiển 16f877A: Button kết nối RB1, led 7 đoạn kết nối với portd (RD0…RD7) và portb (RB4…RB7).

Mô tả project: Khi nhấn nhả button, mỗi lần nhấn nhã led 7 đoạn tăng 1 đơn vị, tương ứng với số lần nhấn button. Khi nhấn giữ button, led 7 đoạn hiển thị số tăng dần. Bạn xem video sau bài đăng để hiểu rõ hơn.

Code tham khảo với mikroC Pro for Pic:

/*
 * Project name: 1 Button 2 che do
 * Author: http://dientudieukhien.net
 * Description: Neu nhan button va nha ra thi led 7 doan hien thi so lan nhan button,
 neu nhan giu button - hold button thi led 7 doan se dem len den khi nao nha button.
 * Test configuration:
   MCU:       PIC16F877A
   Oscillator:   HS, 08.0000 MHz
   SW:       mikroC v8.0
*/
unsigned short mask(unsigned short num) {
 switch (num) {
  case 0 : return 0xC0;
  case 1 : return 0xF9;
  case 2 : return 0xA4;
  case 3 : return 0xB0;
  case 4 : return 0x99;
  case 5 : return 0x92;
  case 6 : return 0x82;
  case 7 : return 0xF8;
  case 8 : return 0x80;
  case 9 : return 0x90;
 } //case end
}
unsigned short digit_no, digit10, digit1, digit;
void interrupt() {
 if (digit_no==0) {
  PORTB.F7=0;
  PORTB.F6 = 0;     // Turn off all 7seg displays
  PORTD = digit1;   // send mask for ones digit to PORTD
  PORTB.F7 = 1;     // turn on 1st 7 seg., turn off 2nd
  digit_no = 1;
 } else {
  PORTB.F6=0;
  PORTB.F7 = 0;     // Turn off all 7seg displays
  PORTD = digit10;  // send mask for tens digit to PORTD
  PORTB.F6 = 1;     // turn on 2nd 7 seg., turn off 1st
  digit_no = 0;
  }
 TMR0 = 0;       // clear TMRO
 INTCON = 0x20;    // clear TMR0IF and set TMR0IE
}

void display(unsigned short i){
unsigned short digit;
digit=i%10;
digit1=mask(digit);      //hien thi hang don vi
digit=i/10;
digit10=mask(digit);     // hien thi hang chuc
delay_ms(500);
}

void main() {
unsigned short i,j,dem;
 OPTION_REG = 0x80;  // Timer0 settings
 TMR0    =  0;
 INTCON   = 0xA0;  // Disable PEIE,INTE,RBIE,T0IE
 trisb=0x03;
 trisd=0x00;
 trisa=0X00;
 portb=0;
 portd=0;
 i=0;
 j=0;
 dem=0;
 display(i);
for(;;){
    if(Button(&portb,1,1,0)){ //Kiem tra button nhan giu hay nhan roi nha ra
                 dem=dem+1;
                 delay_ms(1);
                 }
    if(dem==1){ //Neu nhan roi nha ra
         i=i+1;
         display(i);
         }
   if(dem>1){ //Neu nhan giu - hold button
        display(j);
        j=j+1;
        delay_ms(30);
        if(Button(&portb,1,0,1)){
                     i=0;
                     j=0;
                     delay_ms(1000);
                     display(j);
                     goto lap;
                     }
        }
   lap:   //Kiem tra neu buton nha ra thi resest dem.
   if(Button(&portb,1,0,1)){
   dem=0;
                }
   }
}