Bài giảng powerpoint sinh học lớp 8 bài 24 tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

BÀI GIẢNG POWERPOINT SINH HỌC LỚP 8 BÀI 24

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc bài giảng powerpoint sinh học lớp 8 bài 24 bài tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Mời các bạn tham khảo.

Xem slide powerpoint mẫu đẹp

Hình động

I- Thức ăn và sự tiêu hóa

  1. Các nhóm chất trong thức ăn

– Thức ăn gồm các chất hữu cơ và vô cơ.

+ Chất hữu cơ: Gluxit, lipit, prôtêin, axit nuclêic, vitamin.

+ Chất vô cơ: Nước và muối khoáng.

XEM BÀI GIẢNG POWERPOINT ONLINE


Từ khóa nội dung: bài giảng powerpoint lớp 8, ppt sinh học lớp 8, bài giảng powerpoint sinh hoc 8 bài 24, tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.