Giáo án giáo dục công dân 11 trọn bộ

GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 TRỌN BỘ

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc bộ giáo án giáo dục công dân 11 trọn bộ. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Xem giáo án GDCD lớp 11 trọn bộ
Tải giáo án
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD – KHỐI 11 – GỒM HAI PHẦN
PHẦN I: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ – GỒM 7 BÀIHọc xong phần này học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
– Hiểu được một số phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản và phương hướng phát triển kinh tế trong thời kì CNH – HĐH ở nước ta.
– Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và xã hội.
2. Về kĩ năng.
– Vận dụng được những kiến thức đã học để lí giải một số vấn đề về phát triển kinh tế trong đời sống xã hội.
– Có kĩ năng NX, đề xuất và tham gia giải quyết những hiện tượng KT phù hợp với lứa tuổi.
– Có kĩ năng định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và yêu cầu phát triển của xã hội.
3. Về thái độ.
– Tin tưởng đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.
– Tin tưởng vào khả năng của bản thân trong việc xây dựng kinh gia đình và góp phần phát triển kinh tế đất nước.PHẦN I GỒM CÁC BÀI

Bài 1 (2 tiết): Công dân với sự phát triển kinh tế
Bài 2 (3 tiết): Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường
Bài 3 (2 tiết): Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 4 (1 tiết): Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 5 (1 tiết): Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 6 (2 tiết): CNH – HĐH đất nước
Bài 7 (2 tiết): Thực hiện nền KT nhiều thành phần và tăng cương vai trò quản lí KT của NN.

PHẦN II: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI – GỒM 8 BÀI

Học song phần này học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
– Hiểu được tính tất yếu và đặc điểm của thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta.
– Hiểu được bản chất của Nhà nước và nền dân chủ XHCN ở nước ta.
– Nắm được nội dung cơ bản về một số CS lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
2. Về kĩ năng.
– Biết vận dụng kiến thức để phân biệt sự khác nhau về bản chất giữa Nhà nước XHCN với các nhà nước trước đó ở nước ta.
– Biết thực hiện và tham gia tuyên truyền các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
3. Về thái độ.
– Có ý thức đúng đắn về trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng bảo vệ nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta.
– Tin tưởng và tự giác thực hiện tốt đường lối chủ trương và chính sách của Đảng và NN ta.
PHẦN II GỒM CÁC BÀI

A. Một số vấn đề về CNXH

Bài 8 (2 tiết): Chủ nghĩa xã hội
Bài 9 (3 tiết): Nhà nước XHCN
Bài 10 (2 tiết): Nền dân chủ XHCN

B. Một số chính sách lớn ở nước ta hiện nay

Bài 11 (1 tiết): Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Bài 12 (1 tiết): CSTN và BVMT
Bài 13 (3 tiết): Chính sách GD-ĐT, KH-CN, VH
Bài 14 (1 tiết): Chính sách QP và AN
Bài 15 (1 tiết): Chính sách đối ngoại

Từ khóa: giáo án gdcd 11, gdcd lớp 11.