13 thì tiếng anh thông dụng

13 THÌ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn học sinh 13 thì tiếng anh thông dụng. Mời các bạn tham khảo.

1- Thì hiện tại đơn

1.1 Thì hiện tại đơn đối với động từ tobe

Cấu trúc của thì hiện tại đơn

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn đối với động từ tobe

1.2 Thì hiện tại đơn đối với động từ thường:

Cấu trúc thì hiện tại đơn đối với động từ thường

Cách sử dụng thì hiện tại đơn

2- Thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

3- Thì hiện tại hoàn thành

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành

Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng hoàn thành

4- Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Nhận biết và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

5- Thì quá khứ đơn

5.1 Đối với động từ tobe

Cấu trúc thì quá khứ đơn đối với động từ tobe

5.2 Đối với động từ thường

Cấu trúc thì quá khứ đơn đối với động từ thường

5.3 Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

6- Thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc và dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

7- Thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc và dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành

8- Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc và dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

9- Thì tương lai gần

10- Thì tương lai đơn

Cấu trúc thì tương lai đơn

Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng thì tương lai đơn

11-  Thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

Cách nhận biết và sử dụng thì tương lai tiếp diễn

12- Thì tương lai hoàn thành

Cấu trúc và dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành

Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành

12- Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc và dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Trên đây là 13 thì trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công.