Giáo án ngoài giờ lên lớp khối 5

GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 5

Giaoan.link xin chia sẻ lại tập giáo án ngoài giờ lên lớp khối 5 (ngll 35 tuần). Mời các bạn tham khảo. Giáo án sử dụng font Times New Roman, bạn chỉnh sửa bằng bảng mã Unicode. Một số font không hỗ trợ online.

HĐNGLL::                             TUẦN 1

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP

I.Mục tiêu:

 

– H có ý thức xây dựng, giữ gìn nề nếp lớp; hiểu chức năng nhiệm vụ của c¸c ban tù qu¶n lớp

– Rèn luyện kĩ năng tự quản , tham gia các hoạt động tập thể của hs .

– Giáo dục H ý thức tự giác trong mọi hoạt động học tập.

II.Chuẩn bị:

– Sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp

III.Hoạt động dạy học:

Nội dung – TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Khëi ®éng: 

5p

2Bài mới:

Hoạt động 1:

Xây dựng nề nếp lớp

15p

 

 

 

Hoạt động 2:

Bầu ban tù qu¶n

15p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Củng cố ,dặn

5p

 

– Phổ biến nhiệm vụ, nêu yêu cầu tiết học.

 

– GV nêu: H phải tự giác trong mọi HĐ học tập như đi học chuyên cần, đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, ngồi học không nói chuyện riêng, học bài làm bài trước khi đến lớp…

 

– GV thông báo cho lớp yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức H§TQ .

– Nêu tiêu chuẩn của đội ngũ c¸c ban trong lớp.

– GV giới thiệu cho lớp sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp, nhiệm vụ của từng ban cña  lớp .

– HS phát biểu ý kiến về các tiêu chuẩn chủ yếu .

– Cho HS tự xung phong

– Cho HS lần lư­ợt giới thiệu các bạn  phô tr¸ch c¸c ban trong lớp, HS biểu quyết lấy quyết định cuối cùng.

– GV giao nhiệm vụ, sổ sách cho cán bộ lớp .

– CTH§TQ thay mặt cho c¸c ban trong lớp phát biểu ý kiến.

 

– Hát tập thể bài hát : “ Lớp chúng ta kết đoàn”

 

– H¸t mét bµi tËp thÓ

– Lắng nghe.

 

 

– Lắng nghe

 

 

 

 

 

 

– Theo dõi

 

 

 

 

 

 

– H phát biểu

 

– H xung phong

 

 

 

 

 

– Lắng nghe

 

– Lớp hát

 

HĐNGLL::                              TUẦN 2

CHUẨN BỊ LỄ KHAI GIẢNG

I.Mục tiêu:

– Giúp H luyện tập về đội hình, đội ngũ, cầm cờ, vác cờ

– Rèn kĩ năng luyện tập về đội hình, đội ngũ…

– Học sinh nghiêm túc, tự giác trong luyện tập.

II.Chuẩn bị:

Cờ tổ quốc

III.Hoạt động dạy học:

Nội dung – TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Khëi ®éng:

5p

 

 

2. Bài mới:

Hoạt động 1:

Hướng dẫn H luyện tập đội hình đội ngũ

10p

 

 

Hoạt động 2:

Chào đại biểu

10p

 

 

 

 

Hoạt động 3:

Cầm cờ, vác cờ

10p

 

 

 

Củng cố ,dặn

5p

– Nhận lớp.

– Phổ biến nhiệm vụ, nêu yêu cầu tiết học.

 

– GV làm mẫu

– CTH§TQ điều khiển luyện tập.

 

– Tổ chức cho các tổ trình diễn

– Nhận xét tuyên dương tổ luyện tập tốt

 

– GV làm mẫu

– CTH§TQ điều khiển luyện tập.

– GV uốn nắn, sữa sai cho H

– Tổ chức cho các tổ trình diễn

– Nhận xét tuyên dương tổ luyện tập tốt

 

– GV làm mẫu

– CTH§TQ điều khiển luyện tập.

 

– GV uốn nắn, sữa sai cho H

 

 

– Về nhà tự luyện tập

– Chuẩn bị 1 em 5 quả bóng bay, 1 lá cờ xéo, hoa ngày khai giảng đưa đi.

– H tập họp theo 4 hàng .

– Lắng nghe.

 

– Theo dõi

– H luyện tập theo nhóm, tổ, cá nhân

– Nhận xét

 

 

 

– Theo dõi

– H luyện tập theo nhóm, tổ, cá nhân

 

– Nhận xét

 

 

– Theo dõi

– H luyện tập theo nhóm, tổ, cá nhân

– Nhận xét

 

 

– Lắng nghe.

 

Xem bản đầy đủ giáo án
Tải giáo án