Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 35

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 35

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Mọi hoạt động ở trường tiểu học (bán trú) của GVCN rất đa dạng, phong phú. Học xong module này, ngoài những hiểu biết chung về nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, học viên hiểu sâu sắc hơn những đặc trưng và yêu cầu của GVCN ở tiểu học loại trường bán trú ngày. Phân tích được những hoạt động quản lí của GVCN ở trong và ngoài  nhà trường nhằm thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh tiểu học.

Mời bạn xem tiếp bản online hoặc tải về nhé.

Xem tài liệu online
Tải module th 35