Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 44

Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trong một số môn học ở tiểu học

Mục tiêu cần đạt:

1- Về kiến thức

  • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học qua các môn học;  nắm vững các bước xây dựng, kế hoạch bài học kế hoạch hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp.

2- Về kỹ năng

  • Biết xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học và thực hành dạy học tích hợp.
  • Biết lập kế hoạch cho hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp và thực hiện kế hoạch.
  • Phân tích đánh giá được một số kế hoạch đã thiết kế và đề xuất điều chỉnh.

3- Về thái độ

Tích cực chủ động trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường.


Xem module th 44 Online