Tài liệu bdtxth module th 45

Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Mục tiêu cần đạt được sau khi học xong module th 41:

  • Hiểu được môi trường giáo dục bao gồm cả trong và ngoài nhà trường, những tác động của môi trường ngoài nhà trường vào môi trường trong nhà trường trong thời đại công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
  • Xác định rõ được việc xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em theo công ước Liên Hợp Quốc.
  • Biết cách thúc đẩy và chung tay thực hiện nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em.
Xem online