Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong word 2016

Trong MS Word khi bạn gõ danh sách tên học sinh của một lớp học chẳng hạn. Bạn không cần phải nhấn Shift hay Caps Lock để gõ chữ hoa đầu từ nhé. Bạn vẫn gõ chữ bình thường, xong bạn sử dụng chức năng “Capitalize Each Word” để chuyển thành chữ hoa đầu từ. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển chữ thường thành chữ hoa tất cả hay chuyển từ chữ hoa thành chữ thường. Sau đây, giaoan.link cùng các bạn thực hiện nhé.

1- Chuyển chữ thường thành chữ hoa đầu từ.

Bạn chọn nội dung cần chuyển, click vào chữ “Aa” trên tab home chọn “Capitalize Each Word”

chuyển chữ thường thành hoa đầu từ

2- Chuyển chữ thường thành chữ hoa toàn bộ

Tương tự, để chuyển chữ thường thành chữ hoa. Bạn chọn nội dung, vào chữ Aa, UPPERCASE

3- Chuyển chữ hoa thành chữ thường

Tương tự, để chuyển chữ hoa thành chữ thường. Bạn chọn nội dung, vào chữ Aa, lowercase

Chúc các bạn thành công!