Bộ đề ôn thi thăng hạng giáo viên hạng 3 môn tin học

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn bộ đề ôn thi thăng hạng giáo viên hạng 3 môn tin học (hạng 4 lên hạng 3). Mời các bạn tham khảo.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI
MÔN: TIN HỌC VĂN PHÒNG

1. Trong máy tính, hãy cho biết chức năng của CPU là gì?
A. Bộ nhớ trong.
B. Bộ nhớ ngoài.
C. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.
D. Bộ xử lý trung tâm.
2. Thuật ngữ nào sau đây để chỉ máy tính xách tay?
A. Laptop.
B. Desktop.
C. Tablet.
D. Desknote.
3. Thuật ngữ nào sau đây để chỉ máy tính để bàn?
A. Desktop.
B. Laptop.
C. Tablet.
D. Ipad.
4. Đơn vị nhỏ nhất để đo thông tin trong máy tính là gì?
A. Byte.
B. bit.
C. KB.
D. MB.
5. Hệ điều hành có chức năng gì?
A. Chỉ quản lý tập tin và thư mục.
B. Chỉ quản lý việc chạy các chương
trình.
C. Quản lý, điều khiển mọi hoạt
động của máy.
D. Tất cả các phát biểu trên đều
đúng.
6. Phần mềm nào sau đây được dùng để soạn thảo văn bản?
A. MS Excel.
B. MS Word.
C. MS PowerPoint.
D. MS Access.
7. Phần mềm nào sau đây được gọi là bảng tính điện tử?
A. MS Access.
B. MS Word.
C. MS PowerPoint.
D. MS Excel.
8. Phần mềm nào sau đây được dùng để trình chiếu?
A. MS Outlook.
B. MS Access.
C. MS PowerPoint.
D. MS Internet Explorer.
9. Phần mềm nào sau đây được dùng để duyệt web?
A. MS Internet Explorer.
B. MS Access.
C. MS PowerPoint.
D. MS Outlook.
10. Thuật ngữ “Download” trong mạng Internet có nghĩa như thế nào?
A. Không trực tuyến.
B. Trực tuyến.
C. Tải tập tin từ Internet về máy.
D. Đưa tập tin từ máy lên Internet.
11. Thuật ngữ “Upload” trong mạng Internet có nghĩa như thế nào?
A. Trực tuyến.
B. Đưa các tập tin từ máy lên Internet.
C. Không trực tuyến.
D. Tải tập tin từ Internet về máy.