Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 42

Module TH 42 – Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học

Mục tiêu của module TH 42: 

  • Biết soạn kế hoạch bài dạy thể hiện rõ việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các hoạt động ngoại khóa.
  • Phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài dạy đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.

Xem nội dung module th 42