Giáo án tin học lớp 8 trọn bộ

Mời các bạn tham khảo bộ giáo án tin học lớp 8 trọn bộ. Bạn có thể xem giáo án online hoặc tải bản đầy đủ bên dưới nhé!


Xem giáo án bản online
CHỦ ĐỀ CHƯƠNG TRèNH MÁY VÀ NGễN NGỮ MÁY A. MỤC TIÊU : * Kiến Thức · Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh. · Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp một cách tự động. · Biết rằng viết chương trình là viết các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. · Biết ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình. · Biết vai trò của chương trình dịch. · Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bảng chữ cái và các quy tắc để viết chương trình, câu lệnh. · Biết ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định. · Biết tên trong ngôn ngữ lập trình là do người lập trình đặt ra, khi đặt tên phải tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập trình. Tên không được trùng với các từ khoá. · Biết cấu trúc chương trình bao gồm phần khai báo và phần thân chương trình.