Thứ Năm, 20 / 06 / 2019
Home >> Góc Học Sinh >> Đề thi học sinh tham khảo >> Đề Ngoại ngữ >> Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 có đáp án

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc bộ các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 có đáp án tham khảo. Mời các bạn xem online hoặc tải về theo link dưới.

Xem Bồ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 6 online
ĐỀ SỐ 1 I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại 1. A. books B. pencils C.rulers D. bags 2. A. read B. teacher C. eat D. ahead 3. A. tenth B. math C. brother D. theater 4. A. has B. name C. family D. lamp 5. A. does B. watches C. finishes D. brushes 6. A. city B. fine C. kind D. like 7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate 8. A. son B. come C. home D.mother II. Chọn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại 1. A. never B. usually C. always D. after 2. A. orange B. yellow C. apple D. blue 3. A. see B. thirsty C. hungry D. hot 4. A. carrot B. rice C. bread D. noodle 5. A. face B. eye C. month D. leg 6. A. you B. their C. his D. my 7. A. sugar B. bottle C. box D. tube 8. A. in B. but C. of D. under III. Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 1. She ………………. to the radio in the morning. A. listen B. watches C. listens D. sees 2. My friend ………………. English on Monday and Friday. A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have 3. I am ……….., so I don’t want to eat any more. A. hungry B. thirsty C. full D. small 4. ………………. do you work? – I work at a school. A. What B. Where C. When D. How 5. I’m going to the ……………….. now. I want to buy some bread. A. post office B. drugstore C. bakery D. toy store 6. Is this her …………………? A. erasers B. books C. an eraser D. eraser 7. The opposite of”weak”is ……………………………… A. thin B. small C. strong D. heavy 8. She doesn’t have ……………….. friends at school. A. a B. some C. many D. much 9. ………………… long or short? A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai 10. What does Lien do when ……….. warm? A. it B. it’s C. its D. they’re 11. ………………. you like a drink? A. What B. Would C. Want D. How 12. I need a large ………….. of toothpaste. A. bar B. can C. tube D. box 13. What about …………….. to Hue on Sunday? A. to go B. go C. going D. goes 14. Mr & Mrs Brown & their father have ……………… legs. A. four B. six C. eight D. ten 15. I usually go swimming in hot ………………….. A. winter B. autumn C. day D. summer

Bài ngẫu nhiên

Đề môn tiếng đức thi thpt quôc gia 2017

Đề môn tiếng đức thi thpt quốc gia 2017

Đề môn tiếng đức thi thpt quốc gia 2017 (Tham khảo) Đề môn tiếng đức …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.