Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Mời các bạn tham khảo, tải file word tại link bên dưới.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20.…

Kính gửi:

– Chi ủy chi bộ ………………

– Đảng ủy xã, phường ………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng: ………………………….. Ngày chính thức: ………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….

Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi tự kiểm điểm về việc tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm …………… với các nội dung như sau:

1- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú:

Năm ……………, bản thân tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố đầy đủ theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tại địa phương.

2- Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:

Bản thân và gia đình luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tổ dân phố, khu liên gia; thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản nghĩa vụ với Nhà nước và các khoản huy động do địa phương phát động, luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong sạch, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia các buổi sinh hoạt tổ dân phố và khu liên gia khi được mời; thực hiên tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi cư trú:

Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình và bản thân tôi luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; có quan hệ gắn bó với cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương.

 

………, ngày…..tháng…..năm…..

NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ CHI BỘ

 

 

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY