Mẫu phiếu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên

Chương trình rèn luyện đoàn viên giúp đoàn viên phát triển về các mặt: tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỷ luật, chuyên môn, nghiệp vụ…Chương trình này được đoàn viên đăng ký và phấn đấu rèn luyện. Sau đây là mẫu phiếu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên.


Xem mẫu đơn online
ĐOÀN TRƯỜNG …………….. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN ………………. *** ……, ngày….. tháng …. năm 20… PHIẾU ĐĂNG KÝ Thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” Năm 2019 ——————– I. THÔNG TIN CHUNG Họ và tên:……………………………………..Năm sinh:…………………… Ngày vào Đoàn:………………………………………………………………. Chức vụ Đoàn (nếu có):……………………………………………………… Thời gian thực hiện: Từ tháng…..năm…….đến tháng………năm…………… II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ (Đoàn viên đánh dấu X vào cột số thứ tự tương ứng với nội dung lựa chọn đăng ký rèn luyện. Lưu ý: Mỗi nội dung đăng ký phải được cụ thể hóa): Nội dung đăng ký Đoàn viên chấm điểm Chi đoàn chấm điểm 6 tháng Cả năm 6 tháng Cả năm 1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị (20 điểm) 1.1. Học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, địa phương, đơn vị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đoàn các cấp; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Nội dung cụ thể hóa: ………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….…………………………………………………… 1.2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII (cụ thể hoá qua những nhiệm vụ, công việc, hành động… trong cuộc sống hằng ngày của đoàn viên). Nội dung cụ thể hóa: ………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….…………………………………………………… 1.3. Học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể hóa: ………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….…………………………………………………… 1.4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống. Nội dung cụ thể hóa: ………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….…………………………………………………… 1.5. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet… Nội dung cụ thể hóa: ………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….…………………………………………………… 1.6. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí… chống suy thoái về đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khoá XII của Đảng. Nội dung cụ thể hóa: ………………………………………………….…………………..…………………………………….……..……………………………………………………..………………………………………………….…………………..…………………………………….……..…………………………………………………….……………………………………………………….…….……………………………………………………. 2. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên (20 điểm)