Chương trình quản lý học sinh bằng excel

Chương trình quản lý học sinh bằng excel được lập rất công phu bao gồm các phần: Lập danh sách học sinh, báo cáo hàng tháng về chuyên cần và thống kê, bản tổng hợp báo cáo các tháng. Chương trình rất dễ sử dụng, có hướng dẫn cụ thể. Mời bạn xem video tổng quan bên dưới.

Một số thao tác được hướng dẫn:

  1. Thêm học sinh: Trong trang Danh sách Học sinh, hãy nhập thông tin về mỗi học sinh, chẳng hạn như tên người giám hộ và thông tin liên lạc. Mã số Học sinh là một nhập mục quan trọng vì nó cung cấp mã định danh duy nhất cho mỗi học sinh, và mã này được sử dụng trong toàn bộ sổ làm việc cho nhiều danh sách thả xuống về Mã số Học sinh để thuận tiện cho việc nhập dữ liệu. Thông tin nhập vào Danh sách Học sinh cũng sẽ được sử dụng ở những trang khác, chẳng hạn như Báo cáo Chuyên cần của Học sinh và số liệu chuyên cần hàng tháng.
  2. Đổi năm học: Trong trang chuyên cần Tháng 9, hãy bấm vào điều khiển xoay ở rìa trên bên phải của đầu trang để cập nhật năm học. Thay đổi này sẽ cập nhật phần đầu trang của các báo cáo chuyên cần hàng tháng trong toàn bộ sổ làm việc này. (Lưu ý rằng nút xoay sẽ không in ra).
  3. (Tùy chọn) Đổi màu toàn bộ sổ làm việc: Đầu tiên bạn hãy điều hướng đến trang cuối cùng, Báo cáo Chuyên cần của Học sinh và trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, hãy bấm Bỏ bảo vệ Trang. Sau đó, trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Chủ đề, bấm vào Màu và chọn một tập hợp màu chủ đề khác trong bộ sưu tập màu. Sau khi bạn đã đổi màu và thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác về chủ đề, hãy quay lại bảng Báo cáo Chuyên cần của Học sinh và trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, hãy bấm Bảo vệ Trang tính rồi bấm OK.

Bạn có thể xem thống kê chuyên cần của học sinh cả năm.

Trang tính cuối cùng trong sổ làm việc này, trang Báo cáo Chuyên cần của Học sinh, theo dõi độ chuyên cần trong cả năm tính đến ngày hôm nay. Để xem báo cáo về một học sinh cụ thể, hãy bấm vào ô bên dưới Mã số Học sinh rồi chọn một Mã số từ danh sách thả xuống. Thông tin về học sinh được chọn mà trước đó bạn đã nhập vào trang tính Danh sách Học sinh sẽ tự động hiển thị. Lưu ý rằng lần đầu tiên khi bạn dùng Báo cáo Chuyên cần của Học sinh, bạn cần nhập tên Trường, Lớp, Giáo viên và Phòng học. Những thông tin này sẽ không thay đổi nếu bạn chọn một học sinh khác.

Video cụ thể: