Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975

Bài trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 với những câu hỏi bám sát nội dung, sự kiện quan trọng. Bộ tài liệu lịch sử được biên soạn gồm 8 trang và có đáp án. Mời các bạn tham khảo.


Xem bộ đề trắc nghiệm lịch sử lớp 12

Tham khảo thuvienhoclieu.com
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975 ———&——– Câu 187: Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam sau 1954 là gì ? A. Tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mỹ, Diệm. B. Cùng với miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng CNXH. C. Tiến hành CM DTDC D. Không phải các nhiệm vụ trên. Câu 188: Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước? A. Có vai trò quan trọng nhất. B. Có vai trò cơ bản nhất. C. Có vai trò quyết định trực tiếp.. D. Có vai trò quyết định nhất. Câu 189: Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng vào thời gian nào? A. 22 – 5 – 1955. B. 16 – 5 –1955 C. 01 – 01 – 1955. D. 10 – 10 –1954. Câu 190: Đầu năm 1955, khi đã đứng vững ở miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm đã mở chiến dịch nào? A. ” tố cộng ”, “diệt cộng” B. “ bài phong”, “đả thực”, “ diệt cộng ”. C. “ tiêu diệt cộng sản không thương tiếc “. D. “ thà bắn nhầm hơn bỏ sót “. Câu 191: Ngày 01 – 12 – 1958 Mỹ Diệm đã gây vụ tàn sát nào làm chết hơn 1000 người dân? A. Chợ Được. B. Hương Điền. C. Vĩnh Trinh. D. Phú Lợi Câu 192: Chính sách nào của Mỹ Diệm được thực hiện trong chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam ? A. Phế truất Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống. B. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam. C. Mở chiến dịch “ tố cộng “, “ diệt cộng “, thi hành “ luật 10 – 59 “, lê máy chém khắp miền Nam. D. Thực hiện chính sách “ đả thực “, “ bài phong “, “ diệt cộng “.