Bài tập hè môn toán lớp 4

Giaoan.link chia sẻ bộ bài tập hè môn toán lớp 4 lên lớp 5 để các bậc phụ huy có thể tải về để cho các em làm trong dịp hè, chuẩn bị kiến thức lên lớp mới.

Xem bài tập online

ÔN TẬP HÈ TỪ LỚP 4 LÊN LỚP 5 Toán lớp 4 1. Ôn tập về đọc, viết và so sánh số tự nhiên: *Bt1: Đọc các số sau:1002001;32645807 *Bt2: Viết các số gồm có: -5 triệu, 3 nghìn và 8 đơn vị. -7 tỉ, 2 chục triệu, 4 trăm và 5 chục. *Bt3: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 76981; 71968; 78196; 78619; 76819 2. Ôn tập về dãy số tự nhiên và hệ thập phân: *Bt: Viết các số còn thiếu trong dãy số tự nhiên chẵn sau: …, 2, 4,…,…,…,….,….,….,18,…. *Bt2: Nêu giá trị của các chữ số 5 trong các số sau: 5842769; 156257315; 5000005000 *Bt3: Viết các số sau thành tổng của giá trị các hàng (theo mẫu): Mẫu: 2986 = 2000 + 900 + 80 + 6 = 2×1000 + 9×100 + 8×10 + 6 A. 385 B. 68739 C. 5621378 3. Ôn tập về 4 phép tính với số tự nhiên: *Bt1: Đặt tính rồi tính: 367589 + 541708; 647253 – 285749; 435 x 253; 13498:32 *Bt2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 921 + 898 + 2079; 36 x 25 x 4; 215 x 869 + 215 x 14; 54 : 6+72: 6