Bản đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 cho đảng viên

Sau đây là mẫu Bản đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 cho đảng viên. Mời các bạn tham khảo, tải file word link bên dưới.

ĐẢNG BỘ ………..                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                  CHI BỘ ………..

                                *

……….., ngày ….. tháng ….. năm 2019

 

BẢN ĐĂNG KÝ

HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2019

______________

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………  

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ đảng: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………………………

Sau khi chi bộ có kế hoạch thi đua thực hiện công tác xây dựng Đảng và đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Chi bộ có hướng dẫn cho đảng viên viết bản đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đọ đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể gồm các nội dung chủ yếu sau:

1Vtư tưởng chính trị

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

4- Về tổ chức kỷ luật

…………………………………………………………………………………………………………………………….          ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)