Phân biệt bản và bảng?

Trong tiếng việt có những từ phát âm gần giống nhau, nghĩa cũng gần giống nhau. Trong trường hợp này là 2 từ “Bản” và “Bảng”. Vậy cách sử dụng 2 từ này như thế nào. Sau đây là chia sẻ của PGS.TS Lê Trung Hoa. Mời các bạn tham khảo.

Bản nào chỉ sự vật làm bằng giấy thì viết không “g”: biên bản, bản đồ, văn bản, bản nhạc, bản đề nghị….

Bảng nào chỉ sự vật làm bằng gỗ thì viết có “g” : bảng đen, bảng nhãn…

Bảng nào chỉ sự vật được chia thành nhiều ô, nhiều mục thì viết có “g”: bảng cửu chương, bảng tuần hoàn…

Vậy phải viết: bản đề nghị và bảng cửu chương.