Biểu mẫu kế hoạch giáo viên

Mẫu kế hoạch giáo viên được Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bạn tham khảo biểu mẫu online và tải file word đính kèm link bên dưới.


XEM BIỂU MẪU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY


KẾ HOẠCH GIÁO VIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) (Tên cơ sở đào tạo sơ cấp) ……….. Kế hoạch giáo viên Năm học:………………………………. Khóa học: …………………… Số TT Họ và tên giáo viên Bố trí giảng dạy Số giờ giảng Các nhiệm vụ khác Tổng số giờ giảng trong học kỳ Giờ tiêu chuẩn theo quy định So sánh Tháng Nội dung Quy đổi thành giờ giảng Giờ thừa Giờ thiếu Tuần 1 2 3 ……. 25 26 Mô đun Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ………., ngày…tháng…năm… Hiệu trưởng/Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Trưởng khoa, Bộ môn (ký, ghi rõ họ tên)