Hàm vlookup

Hàm VLOOKUP là một trong các hàm được sử dụng rộng rãi nhất trong Excel (và cũng là một trong các hàm yêu thích của chúng tôi nữa!). Hàm VLOOKUP cho phép bạn tra cứu giá trị trong cột bên trái, rồi trả về thông tin trong cột khác ở bên phải nếu tìm thấy kết quả khớp. Hàm VLOOKUP cho biết:

hàm vlookup

Cấu trúc hàm vlookup trong excel

Chúng ta có bảng dữ liệu như sau:

bảng dữ liệu hamg vlookup

Bạn thử làm những hướng dẫn sau:

  1. Trong ô D22, nhập =VLOOKUP(C22,C17:D20,2,FALSE). Câu trả lời chính xác cho Táo là 50. Hàm VLOOKUP đã tìm cho giá trị Táo, rồi đã đi qua một cột ở bên phải và trả về số lượng.
  2. Bây giờ, bạn hãy tự mình thử trong mục Thịt, ở ô G22. Bạn sẽ có được kết quả là =VLOOKUP(F22,F17:G20,2,FALSE).

PS: Hãy thử chọn nhiều mục khác nhau từ danh sách thả xuống (Ô D22). Bạn sẽ thấy các ô kết quả ngay lập tức tự cập nhật giá trị mới.