Hàm có điều kiện – SUMIF

Khái niệm Hàm có điều kiện Sumif:

Hàm có điều kiện cho phép bạn tính tổng, trung bình, đếm hay lấy giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của một dải ô theo điều kiện cụ thể hoặc tiêu chí do bạn chỉ định. Chẳng hạn như, trong số tất cả các trái cây trong danh sách, có bao nhiêu quả táo. Hoặc số lượng cam thuộc loại Florida?

Hàm có điều kiện sumif

Hàm SUMIF giúp bạn tính tổng trong một dải ô theo một tiêu chí cụ thể mà bạn tìm kiếm ở dải ô khác, như số lượng táo bạn có. Chọn ô D17 và nhập =SUMIF(C3:C14,C17,D3:D14). Hàm SUMIF có cấu trúc như ở trên.

Bạn thử lập một bảng dữ liệu và nhập công thức theo cấu trúc trên xem nhé. Các đối số có thể là dấu ”;” hoặc “,” tùy vào phiên bản office.