Mẫu phiếu giới thiệu nhân sự

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN VỊ……

…….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ
Để 
xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo
(tại Hội nghị…..)

Căn cứ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực cán bộ, tôi xin giới thiệu cán bộ để xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo như sau:

  1. Chức danh Lãnh đạo thứ nhất ….

– Họ và tên:

– Chức vụ:

– Đơn vị:

– Ý kiến nhận xét:

  1. Chức danh Lãnh đạo thứ hai (nếu đề nghị bổ nhiệm hai chức danh lãnh đạo) ….

– Họ và tên:

– Chức danh/chức vụ:

– Đơn vị:

– Ý kiến nhận xét:

 

Người viết phiếu
(không phải ký tên)

* Ghi chú: với mỗi 1 chức danh lãnh đạo chỉ được giới thiệu 1 người.