Giải bài tập sgk toán lớp 9 tập 1 trang 6 – Căn bậc hai

Mời các bạn xem online và tải file Giải bài tập sgk toán lớp 9 tập 1, trang số 6 – Căn bậc hai.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai Giải bài tập trang 6 SGK Bài 1. (trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1) Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: √121 = 11. Hai căn bậc hai của 121 là 11 và -11. √144 = 12. Hai căn bậc hai của 144 là 12 và -12. √169 = 13. Hai căn bậc hai của 169 là 13 và -13. √225 = 15. Hai căn bậc hai của 225 là 15 và -15. √256 = 16. Hai căn bậc hai của 256 là 16 và -16. √324 = 18. Hai căn bậc hai của 324 là 18 và -18. √361 = 19. Hai căn bậc hai của 361 là 19 và -19. √400 = 20. Hai căn bậc hai của 400 là 20 và -20.