Quy định mới về thi giáo viên giỏi năm 2020

Giaoan.link xin chia sẻ đến Quý thầy cô về một số Quy định mới về thi giáo viên giỏi năm 2020 theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT. Mời các bạn tham khảo:

1. Không ép buộc giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi

Theo đó, Thông tư 22 nêu rõ nguyên tắc của hội thi giáo viên dạy giỏi phải dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia hội thi; đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất.

2. Quy định về thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi

Hiện nay, Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT và Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT không quy định về thời hạn bảo lưu này. Cụ thể, Thông tư 22 đã quy định chi tiết về thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi như sau:

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp trường;

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp huyện được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp huyện;

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp tỉnh được bảo lưu trong thời hạn 03 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp tỉnh.

3. Giáo viên không được dạy trước, dạy thử

Theo quy định tại Thông tư 22, đối với nội dung dạy dùng để tham gia thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

Ngoài ra, quy định mới còn giảm thời gian chuẩn bị trước thời điểm thi giảng đối với giáo viên. Cụ thể giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi giảng (trước đây là 01 tuần)

Lưu ý, hoạt động giáo dục (tiết dạy) tham gia Hội thi phải được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó.

4. Thay đổi nội dung thi giáo viên dạy giỏi các cấp:

– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non:

Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.

Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi/chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông:

Giáo viên thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy (đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi) hoặc một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp – đối với Hội thi chủ nhiệm lớp giỏi) tại thời điểm diễn ra Hội thi.

Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy/công tác chủ nhiệm tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

5. Chu kỳ tổ chức thi giáo viên dạy giỏi

Tại Điều 3: Các cấp tổ chức, chu kỳ và đối tượng tham dự kỳ thi

1. Hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:

a. Cấp trường: Được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do trường tổ chức (hiện nay là mỗi năm một lần).

b. Cấp huyện: theo chu kỳ 02 năm một lần (giống như hiện nay) do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

c. Cấp Tỉnh: Theo chu kỳ 04 năm một lần (giống như hiện nay) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

6. Hồ sơ tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

1. Hồ sơ tham dự Hội thi gồm:

a) Cấp trường: Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo điểm a Khoản 2 các Điều 6,7,8 của Quy định này (Thông tư 22 2019 BGDĐT); xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp;

b) Cấp huyện, tỉnh: Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi cấp huyện do lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ký xác nhận; danh sách các giáo viên đăng ký dự thi cấp tỉnh do trưởng phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo trường trung học phổ thông trực thuộc ký xác nhận. Danh sách gửi kèm theo các minh chứng xác nhận đủ tiêu chuẩn tham dự Hội thi theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Quy định này; xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp trẻ em, học sinh có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp.

theo vndoc