82 Biểu hiện suy thoái của đảng viên

Ban bí thư đã ban hành hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên. Trong đó nêu rõ 82 biểu hiện cụ thể về biểu hiện suy thoái của Đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống xin được chia sẻ đến các bạn.


XEM 82 BIỂU HIỆN SUY THOÁI CỦA ĐẢNG VIÊN ONLINE