Trắc nghiệm về Đội Thiếu Niên Tiền Phong có đáp án

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm về Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Mời các bạn tham khảo

1. Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Đội số 1

1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều:

a) Chương I – có 4 điều

b) Chương II – có 6 điều

c) Chương III – có 5 điều

d) Chương IV – có 2 điều.

2. Các tính chất của tổ chức Đội là:

a) Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục.

b) Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản.

c) Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.

d) Tính giáo dục, tính chính trị.

3. Có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu nguyên tắc của Đội TNTP Hồ Chí Minh?

a) 3 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc.

b) 3 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.

c) 2 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc.

d) 2 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.

4. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là:

a) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy .

b) Tuân theo điều lệ Đội.

c) Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh.

d) Cả 3 đều đúng.

5. Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a) Từ 6 – 14 tuổi

b) Từ 8 – 14 tuổi

c) từ 9 – 15 tuổi

d) Từ 9 – 14 tuổi

6. Hệ thống tổ chức Hội đồng Đội gồm bao nhiêu cấp?

a) 2 cấp

b) 3 cấp

c) 4 cấp

d) 5 cấp

7. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội ?

a) 2 đội viên

b) 3 đội viên

c) 4 đội viên

d) 5 đội viên

8. Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội?

a) 6 đội viên

b) 7 đội viên

c) 8 đội viên

d) 9 đội viên

9. Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là:

a) Một học kỳ

b) Một năm

c) Một năm học

d) Phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở

10. Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a) Phân đội và chi đội

b) Chi đội và liên đội

c) Phân đội, chi đội và liên đội

d) Sao nhi đồng.

11. Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh bao gồm:

a) Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội

b) Cờ Đội, huy hiệu măng non, cấp hiệu chỉ huy đội, phòng truyền thống, khăn quàng Đỏ.

c) Khẩu hiệu Đội, huy hiệu măng non, phòng đội, phòng truyền thống, Đội ca.

d) Chào Đội, trống Đội, phòng truyền thống, phòng Đội, đồng phục đội viên, khẩu hiệu Đội.

12. Hình thức kỷ luật của Đội TNTP là:

a) Phê bình, cảnh cáo, khiển trách

b) Kiểm điểm, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách đội viên

c) Khiển trách, cảnh cáo, cấm đeo khăn quàng

d) Phê bình, khiển trách, xoá tên trong danh sách Đội viên

13. Một bộ trống Đội có ít nhất:

a) Một trống cái, hai trống con

b) Một trống cái, ba trống con

c) Một trống cái, bốn trống con

d) Một trống cái, năm trống con

14. Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:

a) Hồng nhi Đội

b) Hội Nhi đồng Cứu quốc

c) Đội Thiếu nhi Tháng Tám

d) Đội Thiếu niên Tiền phong

15. Tên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” có từ năm nào?

a) 1945

b) 1970

c) 1975

d) 1976

16. Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai ?

a) Nông Văn Thàn

b) Nông Văn Dền

c) Lý Thị Nị

d) Lý Thị Xậu

17. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý:

a) Huân chương SaoVàng

b) Huân chương Độc lập hạng Nhất.

c) Huân chương Hồ Chí Minh

d) Huân chương Chiến Công hạng Nhất

18. Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì?

a)1959; “Hợp tác xã Măng non”

b)1858; “Vì MiềnNamruột thịt”

c)1958: “Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong”

d)1976; “Đoàn tàu Thống nhất”

19. Tháng 2/1948 Bác Hồ viết thư căn dặn thiếu nhi: “Trước thì giúp các nhà chiến sỹ, nhà thương binh, lần lượt giúp những nhà ít người, sức các cháu làm được việc gì thì giúp việc ấy…”. Từ lời dạy này, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã tổ chức phong trào mang tên là:

a. Kế hoạch nhỏ

b. Trần Quốc Toản

c. Đền ơn đáp nghĩa d. Làm nghìn việc tốt

20. Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là:

a) Giúp các em trở thành đội viên tốt

b) Trở thành cháu ngoan Bác Hồ

c) Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

d) Cả 3 câu đều đúng

21. Trong trường học hoặc ở địa bàn dân cư có từ bao nhiêu chi đội trở lên thì thành lập liên đội?

a) 2 chi đội

b) 3 chi đội

c) 4 chi đội

d) 5 chi đội

22.Việc thành lập các chi đội, liên đội do ai quyết định?

a) Hội đồng Đội cùng cấp

b) Cấp bộ Đoàn cùng cấp

c) Câu a và b đều đúng

d) Câu a và b đều sai

23. Nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội được gọi là:

a) Phòng truyền thống

b) Phòng Đội

c) Phòng truyền thống, phòng Đội

d) Phòng Đội, phòng sinh hoạt

24. Các nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm:

a) Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành, đại hội Đội

b) Chào cờ, diễu hành, truyền thống, đại hội Đội, kết nạp đội viên

c) Kết nạp đội viên, duyệt đội, đại hội Đội, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ

d) Phút truyền thống, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ, đại hội Đội.

25.Việt Nam ký công ước Quốc tế Quyền trẻ em vào năm:

a) 1919

b) 1989

c) 1990

d) 1991

26. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam gồm:

a) Lời mở đầu, 5 chương, 26 điều

b) Lời mở đầu, 4 chương, 60 điều

c) Lời mở đầu, 5 chương, 60 điều

d) Lời mở đầu, 4 chương, 26 điều

27. Nội dung chương trình Rèn luyện phụ trách Đội thực chất là:

a) Sự kế thừa và phát triển của chương trình rèn luyện Đoàn viên

b) Sự phát triển mang tính sư phạm cao của chương trình rèn luyện Đội viên

c) Phù hợp tính chất, yêu cầu của việc chuẩn hóa giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT

d) Cả 3 câu đều đúng

28.Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội dành cho đối tượng:

a) Tổng phụ trách Đội trong trường học, phụ trách chi đội, đoàn viên giáo viên, giáo sinh các trường sư phạm, học sinh THPT, thanh niên ham thích công tác thiếu nhi.

b) Phụ trách Đội trên địa bàn dân cư, các Nhà thiếu nhi, Câu lạc bộ, đội nhóm.

c) Hội đồng Đội các cấp.

d) Cả 3 câu đều đúng

29. Theo nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có bao nhiêu yêu cầu đối với đội viên?

a.6 yêu cầu

c. 8 yêu cầu

b.7 yêu cầu

d. 9 yêu cầu

30. Khi đang chạy đều, nếu có lệnh “đứng lại – đứng” thì:

a. Đội hình chạy thêm 3 bước rồi kéo chân trái về tư thế nghiêm.

b. Đội hình chạy thêm 3 bước rồi kéo chân phải về tư thế nghiêm.

c. Đội hình chạy chậm dần thêm 3 bước rồi kéo chân trái về tư thế nghiêm.

d. Đội hình chạy chậm dần thêm 4 bước.

31. Khẩu hiệu của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Hãy sẵn sàng!

b. Vì Chủ nghĩa Cộng sản. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!

c. Vì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!

d. Vì danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hãy sẵn sàng!

32.Tên bài hát được chọn làm Đội ca của Đội TNTP HồChí Minh là:

a) Đi ta đi lên

b) Cùng nhau ta đi lên – Phong Nhã

c) Mơ ước ngày mai

d) Em là mầm non của Đảng

33.Khi nghe lệnh tập hợp của chỉ huy, đội hình sẽ triển khai về :

a. Bên trái của chỉ huy.

c. Hai phía của chỉ huy.

b. Bên phải của chỉ huy.

d. Đằng sau của chỉ huy.

34. Bài hát được dùng trong lễ kết nạp đội viên là:

a. Tiến lên đoàn viên – Phạm Tuyên

b. Mơ ước ngày mai – Trần Đức

c. Nhanh bước nhanh nhi đồng – Phong Nhã

d. Em là mầm non của Đảng – Mộng Lân

35. Quản lý và sử dụng quỹ Đội là:

a. Phụ trách Đội

b. Chi đội

c. Liên đội

d. Chi đội và liên đội

36.Đội hình vòng tròn, cự ly hẹp được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau là:

a. Hai nắm tay chạm nhau, cánh tay tạo với thân người 1 góc 45 độ.

b. Nắm tay nhau, cánh tay tạo với thân người 1 góc 45 độ.

c. Bằng một khuỷu tay trái chạm hông nhau.

d. Nắm tay nhau, đưa tay ra trước mặt.

37. Nguyên tắc hoat động của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a.Nguyên tắc tự nguyện

b.Nguyên tắc tự quản

c.Nguyên tắc tự nguyện, tự quản

d.Nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có sự hướng dẫn của phụ trách Đội

38. Sau khi thắt khăn quàng ::

a. Đuôi khăn bên trái dài hơn bên phải. b. Đuôi khăn bên phải dài hơn bên trái

c. Đuôi khăn hai bên bằng nhau. d. Đuôi khăn bên nào dài hơn cũng được

39. Khẩu lệnh so cự ly hẹp của đội hình chữ U:

a. Cự ly hẹp nhìn chuẩn – thẳng.

b. Cự ly hẹp đàng trước – thẳng.

c. Cự ly hẹp nhìn trước – thẳng.

d. Cự ly hẹp – chỉnh đốn đội ngũ.

40. Động tác tiến, lùi khi có động lệnh “bước”

a. Bắt đầu bằng chân phải, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân.

b. Bắt đầu bằng chân trái, khoảng cách bước chân bằng vai.

c. Bắt đầu bằng chân phải, khoảng cách bước chân bằng vai.

d. Bắt đầu bằng chân trái, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân.

41.Trong phần thực hiện nghi thức Đội, khẩu lệnh của động tác chào kiểu đội viên TNTP Hồ Chí Minh là:

a. Chào cờ – Chào!

b. Chào Đội – Chào!

c. Chào tay – Chào!

d. Chào!

42. Ngày tháng năm. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện nay được ban hành:

a- 23/7/2008

b)07/3/2008

c)15/5/2009

d)01/6/2008

2. Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Đội số 2

1. “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh

Mong các cháu cố gắng, thi đua học và hành

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình

Để tham gia kháng chiến, để giữ gìn hòa bình

Các cháu hãy xứng đáng, cháu Bác Hồ Chí Minh”

Bác đã viết thư khen các cháu nhi đồng nhân dịp nào?

 • Bác đến thăm Đội nhi đồng cứu quốc
 • Nhân kỷ niệm Quốc Khánh năm 1947
 • Trung thu năm 1952
 • Nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Đội

2. Bác viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc Toản. Từ đấy, công tác Trần Quốc Toản ra đời và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn trong cả nước cho đến nay. Hãy cho biết Bác viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc Toản vào tháng năm nào?

 • Tháng 02 năm 1942
 • Tháng 5 năm 1945
 • Tháng 5 năm 1946
 • Tháng 02 năm 1948

3. Tháng 3/ 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị Cán bộ Đoàn đã quyết định thống nhất các tổ chức thiếu niên, nhi đồng và lấy tên là:

 • Đội thiếu nhi tháng 8
 • Đội nhi đồng cứu quốc
 • Đội thiếu niên du kích Đình Bảng
 • Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt

125/ Nhân lễ hội kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội Huân chương phần thưởng cao qúy nhất vì “Đã có nhiều công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc”. Hãy cho biết tên gọi của Huân chương mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội?

 • Huân chương Hồ Chí Minh
 • Huân chương vì sự nghiệp dân tộc
 • Huân chương Sao Vàng
 • Huân chương lao động

4. Bác Hồ biểu dương phong trào “nghìn việc tốt”. Các cháu nhi đồng ta rất ngoan , rất tốt, nhiều cháu đã cứu bạn trong cơn nguy hiểm, nhiều cháu thật thà đem trả của rơi, thương yêu giúp đỡ nhau và thi đua làm nghìn việc tốt vào ngày tháng năm nào?

 • Ngày 27/3/1964
 • Ngày 27/3/1965
 • Ngày 15/5/1931
 • Ngày 15/5/1945

5. Câu nói: “Nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột

Vạch trời cao mà tuốt gươm ra”

Là của nhà chí sĩ yêu nước nào?

 • Hồ Chí Minh
 • Phan Bội Châu
 • Huỳnh Thúc Kháng
 • Huỳnh Hoa Thám

6. Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đã xuất hiện tổ chức Đội, tham gia đấu tranh lập chính quyền Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Nhiệm vụ chủ yếu của các tổ chức này là làm giao thông liên lạc, canh gác bảo vệ các cuộc họp. Hãy cho biết tổ chức Đội lúc bấy giờ có tên là gì?

 • Đội nhi đồng cứu quốc Mai Hắc Đế
 • Đội thiếu niên du kích Đình Bảng
 • Đội thiếu niên Hoàng Văn Thụ
 • Đội Đồng Tử Quân

7. Tháng 3 năm 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị cán bộ Đoàn đã thống nhất một chủ trương mới cho tổ chức Đội là:

 • Đội viên đeo khăn quàng đỏ
 • Quy định tuổi đội viên
 • Ban hành Điều lệ Đội
 • Cả a, b, c đều đúng.

8. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị cho Đội nhi đồng được mang tên Bác Hồ vĩ đại vào ngày, tháng, năm nào?

 • Ngày 15/5/1970
 • Ngày 30/01/1969
 • Ngày 30/01/1970
 • Ngày 15/5/1969

9. Lựa chọn đội viên Đội TNTP HCM làm phụ trách Sao theo các tiêu chuẩn?

 • Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể. Học lực trung bình, mạnh dạn ham học hỏi.
 • Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể. Học lực khá, mạnh dạn ham học hỏi.
 • Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể, học lực trung bình, hiểu tâm lý nhi đồng.
 • Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể, học lực khá, hiểu tâm lý nhi đồng.

10. Nội dung tiêu chuẩn “Noi gương người tốt làm việc tốt, là người bạn tốt” là:

 • Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ…biết lao động giúp đỡ gia đình những chuyện phù hợp.
 • Biết giúp đỡ bạn bè, nhất là các bạn đau yếu, tàn tật, đặc biệt khó khăn. Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ … Hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu.
 • Biết lao động giúp đỡ gia đình, hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu, biết tiết kiệm cho gia đình…
 • Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ … Hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

11. Tên chủ điểm tháng 4+5 của quy trình hoạt động Sao nhi đồng lớp 3 là:

 • Nhi đồng là những đội viên tương lai
 • Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM
 • Ngàn hoa việc tốt dâng Bác kính yêu
 • Trở thành Đội viên Đội TNTP, cháu ngoan Bác Hồ.

12. Chương trình “Rèn luyện Đội viên” được phân theo từng hạng, từng lứa tuổi và cấp lớp do ai soạn thảo?

 • Hội đồng Đội Trung ương
 • BCH Trung ương Đoàn
 • Hội đồng đội tỉnh
 • BCH tỉnh Đoàn.

13. Khăn quàng phụ trách có kích thước?

 • Chiều cao 0,25 – cạnh đáy 1m
 • Chiều cao 0,30 – cạnh đáy 1,20m
 • Chiều cao 0,35 – cạnh đáy 1,10m
 • Chiều cao 0,35 – cạnh đáy 1,20m

14. Điều 16 chương VI của Điều lệ Đội nói về vấn đề gì?

 • Những tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng
 • Qũy của Chi Đội và Liên Đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội.
 • Việc sửa đổi điều lệ Đội do BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM quyết định.
 • Những đội viên vi phạm khuyết điểm đã được giúp đỡ nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách trước Liên, Chi Đội.

15. Các hình thức nghi lễ của Đội TNTP HCM gồm:

 • Lễ chào cờ, lễ duyệt Đội, lễ kết nạp đội viên.
 • Lễ diễu hành, lễ công nhận cấp Đội, lễ trưởng thành Đội
 • Đại hội Đội, Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ.
 • Cả a,b,c đều đúng.

16. Đội viên Đội TNTP HCM có mấy quyền, mấy nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc nào?

 • Một quyền; hai nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự quản
 • Hai quyền; ba nhiệm vụ, và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tập trung dân chủ.
 • Ba quyền; ba nhiệm vụ; và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản.
 • Hai quyền; hai nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc dân chủ.

17. Nghị quyết 85 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Kiên Giang nói về vấn đề gì?

 • Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội mạnh giai đoạn 2001-2005
 • Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2001-2005
 • Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa bàn dân cư giai đoạn 2001-2005
 • Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi ở địa bàn dân cư giai đoạn 2001-2005

18. Tất cả các em học sinh, đội viên tốt lớp 4-5, phân công các em phụ trách Sao nhi đồng theo hướng:

 • Phụ trách Sao lớp 4 giúp nhi đồng lớp 1 và 3, Phụ trách sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 2
 • Phụ trách Sao lớp 5 giúp nhi đồng lớp 1 và 3, Phụ trách Sao lớp 4 giúp Sao nhi đồng lớp 2
 • Phụ trách Sao lớp 4 giúp nhi đồng lớp 1, Phụ trách Sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 2 và 3
 • Phụ trách Sao lớp 5 giúp nhi đồng lớp 3, Phụ trách Sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 1 và 2

19. Ý nghĩa của Huy hiệu Đội:

Nền đỏ sao vàng là cờ tổ quốc. Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng là thế hệ tương lai của dân tộc Việt nam anh hùng, chữ “sẵn sàng” là lời hứa của Đội viên Đội TNTP HCM. Đeo huy hiệu Đội nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc…

Nền đỏ sao vàng là cờ tổ quốc. Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai của dân tộc VN anh hùng bất khuất, chữ “sẵn sàng” là lời hứa của đội viên Đội TNTP HCM. Đeo huy hiệu Đội nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc…

Nền đỏ sao vàng là cờ tổ quốc, măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai của dân tộc VN anh hùng, chữ “sẵn sàng” là khẩu hiệu hành động của đội viên Đội TNTP HCM. Đeo huy hiệu đội nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc…

Cả a,b,c đều sai.

20. Trong giải pháp về xây dựng tổ chức Đội TNTP HCM (NQ 85 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Kiên Giang) có nêu 1 trách nhiệm của các đồng chí Tổng phụ trách đối với thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Hãy cho biết trách nhiệm đó là gì?

Mỗi một tháng có một việc làm thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

Hướng dẫn các em đội viên sinh hoạt trong nhà trường làm lực lượng nòng cốt về tham gia sinh hoạt, xây dựng các mô hình hoạt động của thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

Gương mẫu phụ trách công tác thiếu nhi và mỗi tháng có một việc làm thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

Mỗi tháng có một việc thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư, xây dựng các mô hình hoạt động của thiếu nhi ở địa bàn dân cư

21. Thiếu niên VN từ 9 đến 14 tuổi có những điều kiện nào sau đây mới được vào Đội?

 • Là những học sinh giỏi, đạo đức tốt. Được quá nửa đội viên trong chi Đội đồng ý.
 • Tự nguyện xin vào đội. Được 2/3 đội viên trong chi đội đồng ý.
 • Là những học sinh giỏi, đạo đức tốt. Được 2/3 đội viên trong chi đội đồng ý.
 • Tự nguyện xin vào Đội. Đước quá nửa đội viên trong chi đội đồng ý.

22. Người được tặng danh hiệu “Anh hùng quân đội”. Trong đơn xin gia nhập đội anh có viết “Em đã giết chết 34 tên Mỹ ngụy, phá được 8 xe cơ giới, xin cấp trên cho em được làm giải phóng”. Anh là ai?

 • Hồ Văn Mên
 • Nguyễn Bá Ngọc
 • Kơ-pa-kơ-lơng
 • Lê Văn Tám

23. Biết một số bài hát, trò chơi của nhi đồng, biết thắt khăn quàng đỏ. Những nội dung trên là tiêu chuẩn gì trong chương trình dự bị Đội TNTP Hồ Chí Minh?

 • Tiêu chuẩn “Nghi thức Đội”
 • Tiêu chuẩn “Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM”
 • Tiêu chuẩn “Trở thành Đội viên Đội TNTP HCM”
 • Tiêu chuẩn “Nhi đồng là những Đội viên tương lai”

24. Tiêu chuẩn của danh hiệu Sao cháu ngoan Bác Hồ:

 • Toàn Sao có tinh thần đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập, vui chơi và rèn luyện đạo đức
 • Toàn Sao có tinh thần đoàn kết, sinh hoạt Sao theo đúng qui định, các bạn trong Sao đều là học sinh giỏi, có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
 • Sinh hoạt Sao theo đúng qui định với nội dung phong phú, có phụ trách Sao giúp đỡ thường xuyên, có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
 • Câu a và c đúng

25. Biết băng cố định khi bị gãy xương chân, gãy tay; Biết hô hấp nhân tạo; Biết 6 cây thuốc Nam, tác dụng chữa bệnh của từng cây; Tham gia trồng cây thuốc Nam ở gia đình và ở trường. Những nội dung trên là tiêu chuẩn:

 • Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 13, 14 tuổi lớp 8, 9
 • Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 14, 15 tuổi đã hoàn thành chương trình lớp 9
 • Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 8 tuổi học lớp 3
 • Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 9 tuổi học lớp 4

26. “… Từ trước ngày cách mạng mùa thu. Trong đội em đã có Kim Đồng. Đi liên lạc giúp cách mạng…”. Lời bài hát trên là của bài hát nào, do ai sáng tác?

 • Bài “Năm cánh sao vui”. Nhạc và lời Phong Nhã
 • Bài “Sao vui của em”. Nhạc và lời Lê Minh Cường
 • Bài “Em rất yêu đội nhi đồng”. Nhạc và lời Phong Nhã
 • Bài “Em rất yêu Đội nhi đồng”. Nhạc và lời Trần Khiết Tường

27. Ngày 20/4/1931, do có sự phản bội, anh và nhiều cơ sở của ta bị lộ, bị bao vây, anh cùng nhiều đồng chí khác đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi bị bắt. Anh bị địch kết án tử hình lúc chưa đầy 20 tuổi. Các đồng chí thường gọi anh là Mẫn con (Phạm Hữu Mẫn). Hãy cho biết tên thật của anh?

Đáp: Anh tên Nguyễn Hoàng Tôn, sinh ra ở làng Trích Sài, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên tham gia cách mạng từ năm 1929; là một người cộng sản tuy nhỏ tuổi nhưng rất có bản lĩnh. Bất chấp vòng vây của bọn mật thám và họng súng của kẻ thù, trước công chúng anh công khai hô hào đánh bổ bọn Tây cướp nước cùng bọn vua quan bán nước, đấu tranh giành quyền sống, quyền tự do độc lập cho quê hương.

28/ Ngày 20/3/1947 Bác đã dùng bút danh gì khi ký trong tác phẩm “Đời sống mới?”

Đáp: Tân Sinh

29. Trong một bài thơ Bác Hồ viết:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hàng
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang”

Hãy cho biết tên bài thơ trên và tên của “suối”, “hang”, “sử Đảng”, được nhắc đến trong bài thơ.

Đáp: Bài thơ có tên là “Tức cảnh Pắc Pó”.

Trong bài thơ Bác nói suối Lênin, hang Pắc bó và quyển “Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô” do Bác dịch vắn tắt làm tài liệu huấn luyện lý luận và thực hành cho cán bộ cách mạng.

30. Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng được ra đời vào dịp nào?

Đáp: 15/5/1961 ( Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội).

31. Lê Hồng Phong hy sinh tại đâu?

Đáp: Côn Đảo.

Năm 1940 thực dân pháp đày Lê Hồng Phong ra Côn Đảo với án tù 5 năm. Chúng tìm cách giết hại anh là nhân vật quan trọng của Đảng, chúng tra tấn anh cực kỳ dã man. Ít lâu sau, anh mắc bệnh, sức yếu dần, bọn thực dân bỏ mặc không cứu chữa, anh trút hơi thở cuối cùng trong ngục tối Côn Đảo ngày 6/9/1942.

32. Trong chương mở đầu của điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh có nêu khái niệm Đội TNTP Hồ Chí Minh. Em hãy cho biết nội dung của khái niệm đó?

Đáp: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.

34. Năm 1961 phong trào “nghìn việc tốt” của đội xuất hiện ở Tam Sơn Hà Bắc và phát triển khắp nơi trở thành 1 phong trào lớn của Đội cho đến nay. Hãy nêu ngắn gọn nội dung của phong trào đó?

Đáp: “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ”

35. Cờ Đội TNTP TPHCM được quy định như thế nào?

Đáp: Nền đỏ, hình chữ nhật chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có hình huy hiệu Đội với đường kính huy hiệu bằng 2/5 chiều rộng cờ.

36. Em hãy cho biết bài hát có đoạn sau đây nói về ai?

“… Bó đuốc sống sáng ngời soi đường cho đội em tiến nhanh. Hôm nay đây quanh đống lửa hồng lửa bập bùng như gọi tên anh”.

Đáp: Lê Văn Tám.

37. “ Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh”

Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ “Thư Trung Thu” của Bác Hồ viết cho các cháu, vào năm nào?

Đáp: 25/9/1952.

38. Nhạc sỹ Phong Nhã có 1 bài hát nói lên tình cảm “ Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác”. Đó là bài hát gì?.

Đáp: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

39. Đội TNTP lấy gì để làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện?

Đáp: Đội Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đội viên.

40. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM đã được Đảng và Nhà nước trao tặng gì?

Đáp: Huân chương sao vàng.