Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH Thực hiện Chương trình giáo dục trung học 2021-2022

Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH Thực hiện Chương trình giáo dục trung học 2021-2022.

Năm học 2021-2022 các cở sở giáo dục phổ thông thực hiện đồng thời chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 đối với lớp 6 và Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QD-BGDDT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT đối với các lớp từ 7- lớp 12. Mời bạn xem cụ thể ở tài liệu dưới đây.


XEM Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ONLINE