Tài liệu bồi dưỡng mô đun 5 THCS

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Tài liệu bồi dưỡng mô đun 5 THCS – Quản trị chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông Tài liệu rất dài trên 200 trang, định dạng word. Các bạn có thể xem nội dung module 5 trung học cơ sở online và tải file về dễ dàng tìm nội dung ở link cuối bài viết.

Mô đun gồm 5 nội dung:

– Nội dung 1: Những vấn đề chung về quản trị chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông;

– Nội dung 2: Quy trình đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông và xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường trung học phổ thông;

– Nội dung 3: Lập kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông;

– Nội dung 4: Tổ chức tự đánh giá, phối hợp đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông;

 – Nội dung 5: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị chất lượng giáo dục trong trường trung học phổ thông.

Các tài liệu bồi dưỡng mô đun 5:


XEM MÔ ĐUN 5 THCS ONLINE