Gõ Tiếng việt trong VBA Excel

Giaoan.link chia sẻ đến bạn cách Gõ Tiếng việt trong VBA Excel. Excel hiện nay đã hỗ trợ tiếng việt, tuy nhiên VBA trên excel lại chưa hỗ trợ tiếng việt. Các nội dung viết bằng tiếng việt trong excel sẽ bị lỗi font rất khó đọc. Sau đây, giaoan.link chia sẻ đến bạn 2 cách để gõ tiếng việt và hiển thị tiếng việt trong VBA của excel.

Cách thứ nhất: Chúng ta sẽ viết các nội dung bằng tiếng việt trên 1 sheet cuae excel.

Ví dụ:

  • Ở ô B2 của sheet2 ta viết nội dung “Thông báo”
  • Ở ô B3 của sheet2 ta viết nội dung “Bạn có muốn cập nhật lại số cây trồng không?
  • Bạn vào tab “Developer”, chọn “Visual Basic”, insert Module
  • Trong Module bạn viết code VBA như sau:
Sub hienthitiengviet()
Dim title As String
Dim noidung As String
title = ThisWorkbook.Sheets("sheet2").Range("B2")
noidung = ThisWorkbook.Sheets("sheet2").Range("B3")
Application.Assistant.DoAlert title, noidung, msoAlertButtonYesNo, msoAlertIconQuery, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelSecond, False
End Sub

Khi bạn chạy macro “hienthitiengviet” sẽ có kết quả như sau:

Cách thứ 2: sử dụng add-ins excel

Trên internet có 1 add-ins  Vbatiengviet. Bạn tải ở link này. Sau khi tải về, bạn vào tab “Developer” -> “Excel Add-ins” để Browse đến file mới tải về, chọn ok. Giao diện add-ins như sau:

Lúc này bạn lick button “Copy code” để paste vào nội dung cần hiển thị trên VBA. Như ở title, nội dung trong code ở trên.

Tất cả những nội dung hướng dẫn được mình thực hiện trong video hướng dẫn: