Google sheet – Tạo hộp tìm kiếm search box

Trong bài này, giaoan.link chia sẻ đến các bạn về Google sheet – Tạo hộp tìm kiếm search box. Một số tính năng của search box google sheet như sau:

  • Có thể tạo search box ở cùng một psreadsheet hoặc ở 2 psreadsheet khác nhau.
  • Có thể cấu hình tìm theo cột bất kỳ.
  • Ứng dụng để load dữ liệu từ file google sheet này sang file google sheet khác (spreadsheet).

Công thức ứng dụng:

= QUERY ( IMPORTRANGE(“spreadsheet_url/ID”, “Sheet!Range”), “SELECT * WHERE Col  CONTAINS ‘ “&Địa_chỉ_cell_keyword” ‘ “)

Các bài tập excel ứng dụng khác:

Bạn xem video hướng dẫn để hiểu rõ hơn cách thực hiện