Tự động điền dữ liệu từ Google sheet sang Mẫu trên Google Doc

Trong project google sheet, google doc và apps script này, mình chia sẽ là “Tự động điền dữ liệu từ Google sheet sang Mẫu trên Google Doc” – Autofill google Doc template from google sheet. Nếu như bạn đã từng sử dụng mergmail trên MS Word thì ở đây nó cũng tương tự nhưng chúng ta thực hiện trên dịch vụ đám mây của Google. Bạn xem video hướng dẫn bên dưới và code mâu app script.

Các project khác bạn có thể xem thêm:

Mã “Code.gs”

function onOpen(){
 const ui = SpreadsheetApp.getUi();
   ui.createMenu('AutoFill Docs')
    .addItem("Create New Docs", "createNewGoogleDocs")
    .addToUi();
}function createNewGoogleDocs() {
 const googleDocTemplate = DriveApp.getFileById('1Z_bSOXrT7BswSVae9NDcCTsUQO9Aw4WEGEmQlFZjsj4'); 
 const destinationFolder = DriveApp.getFolderById('12A-67fVuIm-ckK2SgY0WbvHqK_Xm6j5-')
 const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Data')

  const rows = sheet.getDataRange().getValues();
   
   rows.forEach(function(row, index) {
    if (index === 0) return; 
    if (row[5]) return;
    
    const copy = googleDocTemplate.makeCopy(`Thư mời Ông (bà) ${row[0]} tham dự Hội nghị`, destinationFolder) 
    const doc = DocumentApp.openById(copy.getId())
    const body = doc.getBody();
    //const friendlyDate = new Date(row[3]).toLocaleDateString();
    
    body.replaceText('{{Hovaten}}', row[0]);
    body.replaceText('{{Diachi}}', row[1]);
    body.replaceText('{{Donvi}}', row[2]);
    body.replaceText('{{Dienthoai}}', row[3]);
    body.replaceText('{{Email}}', row[4]);
    
    doc.saveAndClose();
    const url = doc.getUrl();
   sheet.getRange(index +1, 6).setValue(url)
  })
}

Video Hướng dẫn thực hành

https://www.youtube.com/watch?v=jN9AQV6Ultg