Đơn xin trưởng thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đơn xin trưởng thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh

   Theo Điểm 1, Điều 4 của Điều lệ đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH. Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi. Sau đây là mẫu đơn xin trưởng thành đoàn.

Xem online nội dung mẫu đơn xin trưởng thành đoàn
Tải mẫu đơn trưởng thành đoàn
 

nguồn: giaoan.link