Học tiếng anh online phần 7 – listen and read then answer

Học tiếng anh online phần 7

LISTEN AND READ, THEN ANSWER THE QUESTIONS

Bạn nghe, đọc đoạn hội thoại, sau đó trả lời những câu hỏi.

Bài học này trích từ Bài 2 Tiếng anh lớp 7
 

Tab 0

Học tiếng anh online phần 7 - Listen and Read, then answer the questions?Questionsa. Who will meet tomorrow?

…………………………………………………..
b. What will they do?

………………………………………………….
c. What time will they meet?

………………………………………………….
d. Where will they meet?

…………………………………………………

Tab 1

Học tiếng anh online phần 7 - Listen and Read, then answer the questions?

 Nguồn: tham khảo từ lopngoaingu.com