Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH3

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH3

Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH3 về “Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu” theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Mời quí thầy cô tham khảo tải về sử dụng.

 Xem online Module TH3
 Tải về