Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH2

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH2

Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người,
học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH2 về Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Mời quí thầy cô tham khảo tải về sử dụng.

 Xem online Module TH2
 Tải về