Đơn xin chuyển công tác

Đơn xin chuyển công tác

Đơn xin chuyển công tác hay đơn xin chuyển trường dành cho giáo viên được viết khi có nhu cầu thay đổi nơi công tác. Đơn được gởi đến các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị xin được xem xét. Giaoan.link mời các bạn tham khảo mẫu đơn.

Xem online mẫu đơn xin chuyển công tác
 Tải mẫu đơn