Chu trình học qua trải nghiệm trong dạy học môn toán tiểu học

Chu trình học qua trải nghiệm trong dạy học môn toán tiểu học

Học sinh là trung tâm của quá trình dạy học. Chu trình học qua trải nghiệm trong dạy học môn toán cấp tiểu học gồm 7 bước sau:

  • Bước 1. Phân tích học sinh
  •  Bước 2. Xác định mục tiêu
  •  Bước 3. Trải nghiệm
  •  Bước 4. Phân tích trải nghiệm, rút ra bài học
  •  Bước 5. Thiết kế bài tập áp dụng
  •  Bước 6. Củng cố, dặn dò
  • Bước 7. Tạo hứng thú

Sau đây, giaoan.link mời bạn tham khảo tài liệu đầy đủ.

 Xem online tài liệu
 Tải về
 

Từ khóa tìm nội dung này: học sinh tiểu học, môn toán tiểu học, trải nghiệm tiểu học