Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 13

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

MODULE TH 13

KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

Mục tiêu của module này:

  • Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.
  • Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.
  • Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh.
 Xem cụ thể nội dung của Module TH 13
 Tải module
 

Từ khóa nội dung: tài liệu bồi dưỡng tiểu học, tài liệu thường xuyên tiểu học, module th 13.