Tập huấn thông tư 22 đánh giá thường xuyên môn đạo đức

TẬP HUẤN THÔNG TƯ 22 ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN MÔN ĐẠO ĐỨC

Yêu cầu khi đánh giá thường xuyên môn đạo đức:

  • ĐG phải toàn diện về tất cả các mặt: KT, thái độ, KN và hành vi ứng xử của các em trong cuộc sống hằng ngày, trong đó đặc biệt coi trọng việc đánh giá hành vi của HS.
  • Kết hợp giữa ĐG của GVCN với tự đánh giá của HS, ĐG đồng đẳng của tập thể HS (nhóm/lớp), ĐG của CMHS và đánh giá của các LLGD khác, trong đó ĐG của GVCN là quan trọng nhất.
  • Để có thể ĐG được hành vi ứng xử của HS, một mặt, GVCN cần kết hợp với CMHS và các LLGD khác khai thác, tận dụng triệt để các tình huống ngẫu nhiên trong đời sống nhà trường và gia đình; Mặt khác, phải chủ động tạo ra những cơ hội, tình huống có vấn đề trong và ngoài giờ học để HS thể hiện, bộc lộ những thái độ, hành vi ứng xử, từ đó nhà GD có thể quan sát, ghi chép, làm cơ sở, chứng cứ cho việc ĐGTX.
Xem online
 Tải về

Từ khóa nội dung: tập huấn đánh giá thường xuyên môn đạo đức, thông tư 22, tập huấn thông tư 22.